"U Starého rybníka" ve Zbraslavicích
Menu
Rezervace
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Starého rybníka, Zbraslavice
Rekreační a sportovní středisko
Rychlý kontakt:

Info, rezervace, objednávky:
Tel.: 777 123 405
E-mail: zbraslavice@sicco.cz

Recepce areálu:
Tel.: 734 259 343
Zbraslavice 255
285 21 Zbraslavice

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Firma SICCO s.r.o. provozuje Rekreační a sportovní středisko "U Starého rybníka" ve Zbraslavicích, a jejím předmětem činnosti je zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb.

2. Účastníci akce

Účastníkem se stává jednotlivec, skupina, či organizace uzavřením smluvního vztahu s firmou SICCO s.r.o.

3. Vznik smluvního vztahu

1. Na základě písemné objednávky obdrží účastník závaznou přihlášku a závazné informace.
2. Smluvní vztah mezi firmou SICCO s.r.o. a účastníkem vzniká přijetím objednávky.
3. Akce skupin zajišťuje firma SICCO s.r.o. na základě objednávky a následně vyplněné přihlášky. Objednávky i přihláška musí být podepsána oprávněnou osobou a opatřena razítkem organizace.

4. Cena akce

1. Cena akce je smluvní cenou mezi účastníkem a firmou SICCO s.r.o.
2. Nevyužije-li účastník služeb, které byly zajištěny dle programu (ubytování, stravování, výlety, apod.), nemá nárok na snížení ceny nebo na poskytnutí náhradního plnění.

5. Rezervace míst

Rezervovat místo v určitém termínu lze osobně, faxem nebo e-mailem. Není-li dohodnuto jinak, rezervace se ruší, pokud písemná přihláška není podána do 14 kalendářních dnů po dnu rezervace.

6. Zrušení smlouvy ze strany firmy SICCO s.r.o.

Firma SICCO s.r.o. je oprávněna v případech, které nelze ovlivnit, určitou akci zrušit, případně odložit. Jestliže účastník se změnami nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti úhrady jakéhokoliv stornopoplatku. Firma SICCO s.r.o. vrátí zaplacenou částku neprodleně účastníkovi. Rovněž dojde-li ze strany firmy SICCO s.r.o. ke zrušení akce z vážných důvodů (vyšší moci), bude zákazník ihned vyrozuměn a zaplacená částka mu bude bezprostředně vrácena.

7. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (stornopoplatky)

1. Účastník má právo kdykoliv před započetím akce z této akce odstoupit písemným oznámením firmě SICCO s.r.o. Účast zrušena dnem doručení oznámení. Firma SICCO s.r.o. akceptuje pouze doporučené dopisy. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit firmě SICCO s.r.o. stornopoplatky ve výši:

  • při odstoupení do 35.dne před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši zaplacené zálohy, minimálně však 20% z ceny akce
  • při odstoupení od 34 do 20dnů před 50% z ceny akce
  • 19 a kratší počet dnů a nenastoupení na pobyt 80% z ceny akce.

2. Dojde-li v den zahájení pobytu u jednotlivého účastníka akce k znemožnění nástupu následkem nemoci, úmrtí přímého příbuzného, náhlé hospitalizace účastníka, nástupu vojenské služby či jiné závažné situace, kterou doloží dokladem, uhradí firma SICCO s.r.o. jednotlivému účastníku akce uhrazenou částku v plné výši.

8. Práva a povinnosti účastníka

1. Účastník má právo:

  • vyžadovat poskytnutí služeb taxativně stanovených pro pobyt
  • veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku
  • být seznámen se změnami v programu a cenou akce a s možností akci zrušit (viz stornopoplatky)

2. Účastník je povinen:

  • být seznámen včas s případnými změnami programu, rozsahu služeb a ceně
  • dostavit se včas k zahájení akce
  • účastník akce, který jakýmkoliv způsobem poškodí vybavení zařízení, v němž je ubytován, je povinen vzniklé škody na vlastní náklady uhradit

 

Podmínky vstupují v platnost 1.1.2000 a platí do odvolání.
Podpisem závazné přihlášky stvrzujete, že jste s nimi seznámeni.

© 2016 Sicco s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. Internetové stránky a SEO: IT products s.r.o.