"U Starého rybníka" ve Zbraslavicích
Menu
Rezervace
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Starého rybníka, Zbraslavice
Rekreační a sportovní středisko
Rychlý kontakt:

Info, rezervace, objednávky:
Tel.: 777 123 405
E-mail: zbraslavice@sicco.cz

Recepce areálu:
Tel.: 734 259 343
Zbraslavice 255
285 21 Zbraslavice

Ceník

Rekreační středisko U Starého rybníka ve Zbraslavicích se nachází v geografickém středu České republiky, 20 km na jih od starobylé Kutné Hory. Disponuje kapacitou 260 lůžek různé kategorie ubytování a je vhodné hlavně pro skupinové pobyty, ale i rodinnou rekreaci, pobyty s dětmi, či pro firemní akce.

Ceny jsou uvedeny bez místního poplatku 12,-Kč, ve kterém jsou obsaženy náklady na svoz odpadu a úklid společných prostor.

Nápoje nejsou ke stravě podávány. V případě zájmu objednávejte pitný režim za 10,- Kč / osoba / den.

Informace o jednotlivých typech ubytování naleznete zde: Různé druhy ubytování.

Ceny jsou uvedeny včetně stávající sazby DPH ve výši 15%.

Školní pobyty

Ubytování včetně plné penze v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá:  365,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně plné penze v zrekonstruovaných chatičkách: 321,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně plné penze na srubu: 277,-Kč / osoba / den (ubytování je možné pouze ve vlastních spacích pytlích)

Dvě svačiny/den: 21,-Kč/osoba/den

Pitný režim: 10,-Kč/osoba/den

Lůžkoviny: 47,-Kč/osoba/pobyt

Místní poplatek: 12,-Kč/osoba/kalendářní den -   náklady na svoz odpadu a úklid společných prostor.

Parkovné: osobní automobil 50,- Kč/den, autobus 150,- Kč/den

Pro školy pedagogický dozor zdarma! (1 osoba na 12 dětí, sleva se vztahuje na ubytování a stravování)

Sportovní oddíly

Ubytování včetně plné penze v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá:  449,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně plné penze pro děti do 16 let v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá:  365,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně polopenze v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá:  423,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně polopenze pro děti do 16 let v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá:  323,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně plné penze v zrekonstruovaných chatičkách: 380,- Kč / osoba / den 

Ubytování včetně plné penze pro děti do 16 lev zrekonstruovaných chatičkách: 321,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně polopenze v zrekonstruovaných chatičkách: 351,- Kč / osoba / den 

Ubytování včetně polopenze pro děti do 16 let v zrekonstruovaných chatičkách: 284,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně plné penze ve srubu:: 312,- Kč / osoba / den (ubytování je možné pouze ve vlastních spacích pytlích)

Ubytování včetně plné penze pro děti do 16 let ve srubu: 277,- Kč / osoba / den  (ubytování je možné pouze ve vlastních spacích pytlích)

Ubytování včetně polopenze  ve srubu: 279,- Kč / osoba / den (ubytování je možné pouze ve vlastních spacích pytlích)

Ubytování včetně polopenze pro děti do 16 let ve srubu: 244,- Kč / osoba / den  (ubytování je možné pouze ve vlastních spacích pytlích)

Dvě svačiny/den: 21,-Kč/osoba/den

Pitný režim: 10,-Kč/osoba/den

Lůžkoviny: 47,-Kč/osoba/pobyt

Místní poplatek: 12,-Kč/osoba/kalendářní den -   náklady na svoz odpadu a úklid společných prostor.

Parkovné: osobní automobil 50,- Kč/den, autobus 150,- Kč/den

 

Rodiny s dětmi

Ubytování včetně plné penze v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá:  584,- Kč / osoba / den

Ubytování včetně polopenze v *** budovách Sport, Adam, Eva a v hotelových apartmá: 499,- Kč / osoba / den

Ubytování v zrekonstruovaných chatičkách: 480,- Kč / chatka / noc


Děti do 10-ti let (9,99) mají slevu 10%, děti do 3 let (2,99) bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

Lůžkoviny: 47,-Kč/osoba/pobyt

Místní poplatek: 12,-Kč/osoba/kalendářní den -   náklady na svoz odpadu a úklid společných prostor.

Parkovné: osobní automobil 50,- Kč/den, autobus 150,- Kč/den

 

Kempování - stany, karavany

Stan: 50,- Kč / den

Karavan: 60,- Kč / den; možnost využití elektrické přípojky 200,- Kč / den

Poplatek za osobu při kempování: 60,- Kč / den;

za dítě do 10 let (9,99 let): 40,- Kč / den

Místní poplatek: 12,- Kč / osoba / kalendářní den

Ke kempování je také možnost doobjednání stravy.

Firemní akce

Zde si můžete stáhnout nabídku na Vaší firemní akci.

Kontaktujte nás na tel.: 777 123 405 nebo na e-mail: zbraslavice@sicco.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost SICCO s.r.o., IČ: 25073869, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 63, okres Kolín, PSČ 280 02 (dále jen „provozovatel“), je vlastníkem a provozovatelem Rekreačního a sportovního střediska "U Starého rybníka" ve Zbraslavicích, na adrese 285 21 Zbraslavice 255 (dále jen „ubytovací zařízení“). Předmětem podnikání provozovatele je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb.

2. Účastník

Účastníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavřením smlouvy (dále jen „smlouva“) vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb pro jednu čí více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění souvisejících plnění (dále jen „služba“).

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením smlouvy na základě potvrzení objednávky objednatele za podmínek uvedených v provozovatelem akceptované objednávce a těchto všeobecných obchodních podmínek.

Objednatel objednávku služby provede osobně, telefonicky, vyplněním objednávky na webových stránkách provozovatele www.Zbraslavice.eu, e-mailem nebo písemně. Jinak, než písemně či e-mailem učiněnou objednávku, je objednatel (účastník) povinen potvrdit písemně do 14-ti dnů ode dne jejího doručení provozovateli. V opačném případě provozovatel není objednávkou, která nebyla písemně či emailem potvrzena, vázán, a to ani v případě, že tuto akceptoval.

Za objednávku se považuje dostatečně určitý projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci požadované služby, termín poskytnutí služby, počet osob, kterým bude služba poskytována, identifikaci objednatele (účastníka).

Po doručení objednávky potvrdí provozovatel účastníkovi její převzetí s vyjádřením, zda objednávka je či bude akceptována (formou zaslání Kalkulace pobytu) či nikoliv (dále jen „akceptace“), případně že bude akceptována pouze z části nebo za určitých podmínek (dále jen „částečná akceptace“).Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat nebo akceptovat jen z části nebo za určitých podmínek. V případě, že provozovatel akceptoval objednávku pouze z části nebo za určitých podmínek, smlouva je uzavřena v rozsahu takto učiněné částečné akceptace za podmínky, že objednatel (účastník) neoznámí ve lhůtě 7-mi dnů ode dne doručení částečné akceptace, že na plnění v rozsahu částečné akceptace nemá zájem.

Účastník objednávkou stvrzuje, že se na webových stránkách provozovatele www.zbraslavice.eu důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými pod odkazem informace, jakož i ceníkem zveřejněným pod odkazem Informace na uvedených webových stránkách provozovatele (dále jen „ceník“) a dále stvrzuje, že se důkladně seznámil s kalkulací pobytu.

4. Cena za službu a způsob úhrady

Cena za službu je smluvní cenou sjednanou mezi účastníkem a provozovatelem v závislosti na rozsahu požadovaného plnění (služby) dle ceníku provozovatele, případně akceptace či nabídky provozovatele.

Nárok na úhradu ceny vzniká provozovateli okamžikem uzavření smlouvy. Cena za službu je splatná a bude uhrazena dle daňového dokladu (faktury) vystavené provozovatelem zpravidla se splatností 14 dnů, a to na účet provozovatele.

V případě, že účastník nevyžije objednanou službu, nevzniká mu nárok na vrácení plnění, není-li dále uvedeno nebo ujednáno jinak.

Účastník je oprávněn uhradit cenu za službu nebo její část i formou nákupu poukázky na službu.

5. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout požadovanou službu, jestliže nastane okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku (zejména zásah vyšší moci). V takovém případě provozovatel vrátí účastníkovi již poskytnutá plnění.

6. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (stornopoplatky), změna smlouvy

Účastník je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným doporučeně poštou provozovateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit újmu vzniklou provozovateli (dále jen „stornopoplatky“) ve výši:

  • při odstoupení kdykoliv do 35.dne před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši zaplacené zálohy, minimálně však 20% z celkové ceny služby
  • při odstoupení od 34 do 20dnů před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši zaplacené zálohy, minimálně však 50% z celkové ceny služby
  • při odstoupení od 19 dnů před poskytnutím první sjednané služby nebo při nenastoupení na pobyt náhradu ve výši zaplacené zálohy, minimálně však 90% z celkové ceny služby

V případě, že účastník nevyužije sjednanou službu v plném rozsahu z důvodu, že v den zahájení pobytu (služby) nastane na straně osoby, která měla s objednatelem službu využívat, okolnost zabraňující jí ve využití služby (následkem nemoci, úmrtí přímého příbuzného, náhlé hospitalizace účastníka, nástupu vojenské služby či jiné závažné situace, kterou prokáže písemným potvrzením), provozovatel v rozsahu nevyčerpaném účastníkovi nebude účtovat, případně vrátí poměrnou část plnění za službu objednanou pro osobu, které ve využití služby brání některá z uvedených překážek. Zbývající část plnění za služby objednané účastníkem pro jiné osoby tímto ustanovením není dotčena.

7. Práva a povinnosti účastníka

Účastník je oprávněn využít služeb dle akceptované objednávky.

Účastník je povinen důkladně se seznámit s ubytovacím řádem ubytovacího zařízení, dodržovat povinnosti z něj vyplývající a seznámit osoby s ním využívající službu s těmito povinnostmi, jakož i zajistit dodržování ubytovacího řádu uvedenými osobami.

Účastník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškození. Účastník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobami, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

Účastník bere na vědomí, že koupání v rybníce v areále ubytovacího zařízení je na vlastní nebezpečí.

Účastník, jakož i osoby využívající s účastníkem služby, jsou povinny veškeré předměty vyšší hodnoty (tj. hodnoty nad 2000,- Kč), zejména cennosti, uložit přímo u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených, ani za jejich ztrátu či odcizení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.1.2013. 

© 2016 Sicco s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. Internetové stránky a SEO: IT products s.r.o.